ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်များ

ကျောင်းအပ်ရန် လိုအပ်သောအချက်များ

(က) အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သတ်ဆိုင်ရာရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်း။

(ခ) အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်လက်မှတ်၊ အမှတ်စာရင်းမူရင်းနှင့် မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သောကျောင်း၏ အောင်ကြောင်းထောက်ခံစာ၊ အမှတ်စာရင်းမူရင်းနှင့် မိတ္တူ။

(ဂ) ကျောင်းသားနှင့် မိဘနှစ်ပါးတို့၏ နိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကဒ်မူရင်းမိတ္တူ။

(ဃ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း မြို့နယ်ဆရာဝန်၊ ဒေသန္တာရ ကျန်းမာရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်။

(င) လွန်ခဲ့သော(၆)လအတွင်းက ရိုက်ကူးထားသည့် ပတ်စပိုစ့်ကာလာဓါတ်ပုံ(၅)ပုံ။(၁-၁)”